Zwrot towaru

1. Niniejszy paragraf reguluje zasady zwrotu towaru przez Klientów będących Konsumentami.

2. Na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta Klient Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. W takim przypadku należy czytelne wypełnić oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, która znajduje się TUTAJ i przesłać na adres e-mail:office@polonsky.pl bądź wysłać listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy 43-300 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 141/2a.

3. W przypadku wysłania informacji o odstąpieniu od umowy listem poleconym, aby zachować termin wystarczy wysłać oświadczenie do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki tj. od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta bądź osoby trzecią, która odebrała przesyłkę pod adresem wskazanym przez Konsumenta. Uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Liczy się data nadania listu poleconego przez Konsumenta.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

5. Konsument odsyła Towar na swój koszt (ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru) a Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu umowy, zwrócić Konsumentowi zwrot ceny Towaru oraz koszt dostawy Towaru poniesiony przy Dostawie Towaru do Klienta.

6. Jeżeli Klient Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności o których mowa w ust. 5 powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później jak w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze zwracany Towar. Towar należy zwrócić na adres siedziby Sprzedawcy : 43-300 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 141/2a

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sklep zwraca się z prośbą do Konsumenta, który odstąpił od umowy sprzedaży na odległość o należyte opakowanie Towaru, w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprzefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Dołącz do naszego mailingu!